ORL

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 16375

Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma i gašenjem Opšte bolnice „Žica“ Blažuj, te prelaskom opreme i jednog dijela kadra iz OB „Žica“ Blažuj u Opštu bolnicu Kasindo marta 1996 godine osniva se odjeljenje za ORL i CFH OB Kasindo. Njen osnivač je Prim. dr Milan Pejić (predratni direktor ORL Klinike UMC-Koševo, osnivač i direktor OB „ Žica“-Blažuj, 1992-1996) koji je tada bio jedini ORL specijalista na ovim prostorima.Tada je na odjeljenju radilo dvanaest medicinskih sestara od toga dvije više medicinske sestre, jedna instrumentarka, devet medicinskih sestara i anestetičar .Većina je prije rata radila na ORL klinici-Sarajevo tako da je u rad odjeljenja unesena tradicija i doktrina pomenutog odjeljenja. Prva intervencija u OET anesteziji je urađena 15.03.1996- vađenje stranog tijela jednjaka. U novembru 1997 na specijalizaciju iz ORL dolazi dr Svetlana Kovačević, a u april 1999 se pridružuje ORL specijalista dr Dragan Jovović. Audiološki kabinet opremljen je zahvaljujući donaciji Japanske vlade 1999 godine a završetkom subspecijalizacije audiologa dr Svetlane Kovačević 2005 god. stavlja se u punu funkciju. Danas na odjeljenju rade četiri doktora. Dva specijalista ORL i jedan subspecijalista audiolog te doktor na specijalizaciji ORL, tri više medicinske sestre, dvije instrumentarke, dvije audiološke sestre, šest medicinskih sestara .Odjeljenje je od 1997 god. uključeno u proces edukacije specijalizanata iz ORL tako da je do sada kroz ovaj proces prošlo tri specijalizanta sa uspješno položenim ispitom, a u toku je edukacija dva specijalizanta.

Odjeljenje za ORL i CFH KBS Kasindo se sastoji od:

I Polikliničko ambulantni blok

Ordinacija za konsultativno specijalističke preglede;
Kabinet za funkcionalno ispitivanje sluha i ravnoteže;
liminarna audiometrija
timpanometrija i kohleostapedijalni refleks
kalorijsko ispitivanje ravnoteže
rotatorno ispitivanje ravnoteže
otoakustičke emisije - OAE
auditivni evocirani potencijali moždanog stabla – AEPMS
nistagmografija

Sala za otomikroskopije;
Sala za endoskopski dijagnostiku;

II Odjeljenje za ORL i CFH

Sastoji se od četiri bolesničke sobe sa jedanaest kreveta od toga jedna soba za poluintenzivnu njegu.

III Operacioni blok

Sastoji iz jedne operacione sale u kojoj se danas uradi preko hiljadu operacija i intervencija godišnje.

Odjeljenje za ORL i CFH pruža specijalističko konsultativnu, bolničku i kliničko zdravstvenu zaštitu stanovništva Sarajevsko- Romanijske regije. Takođe je i referentna ustanova za pružanje usluga tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti ORL i CFH za istočni dio RS od Zvornika do Trebinja.

U operativnom i dijagnostičkom pogledu služba je osposobljena za tretman kompletnog sekundarnog i tercijarnog nivoa usluga iz oblasti ORL i CFH kao i dijagnostikom i hirurgijom štitne žlijezde. Izuzetak su jedino operacije kohlearnog implanta i hirurgija labirinta.

Hirurški zahvati:

Otohirurgija

Hirurško-rekonstruktivni zahvati na srednjem uhu .
Hirurgija upalnih oboljenja srednjeg uha sa komplikacijama.
Dekompresija n. facialica -traumatske i upalne prirode.
Operativno liječenje otoskleroze (stapedo i stapedektomija)
Operativno liječenje urođenih malformacij vanjskog uha i v.sl.kanala.
Paracenteza sa insercijom aeracionih cijevčica.

Hirurgija orofaringsa

Operacije benignih tumora orofaringsa
Operacije malignih tumora orofaringsa
Adenoidektomija
Tonzilektomija
Operacija rascjepa mekog, tvrdog i gornje usne
Faringoplastika operativno liječenje otvorene rinolalije
Hirurško liječenje ranule
Uvuloplastika
Hirurški tretman hrkanja
Trauma orofaringsa
Trauma donje vilice

Hirurgija nosa i sinusa

Septoplastika sa i bez mukotomije – donja nosna školjka
Sptorinoplastika
Operativno liječenje hoanalne atrezije
Estetska hirurgija nosa
Polipi nosa i sinusa
Operativno liječenje konhebuloze
Benigni i maligni tumori nosa i sinusa
Hirurgija viličnih sinusa
Hirurgija čeonih sinusa
Trauma nosa
Trauma frontoetmoidne regije
Trauma maksile i jagodične kosti

Hirurgija lairngsa

hipofaringo-laringomikroskopije
Dijagnostičko terapijska ezofagoskopija, uz ev. Bužiranje
Operacije benignih izraštaja na glasnicama
Parcijalna i radikalna hirurgija laringsa
Dijagnostičko-terapeutska traheo-bronhoskopija

Hirurgija vrata

Medijalne ciste vrata
Lateralne ciste vrata
Funkcionalna i radikalna disekcija vrata
Hirurgija žlijezda slinovnica
Hirurgija štitaste žlijezde (benigna i maligna oboljenja)
Benigni i maligni tumori mezodermalnog dijela vrata
Hirurgija tortikolisa

Plastična hirurgija

Korektivni zahvati uški
Korektivni zahvati nosa
Terapeutsko – rekonstruktivni zahvati kože lica i vrata

 

Povezani članci:

Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
1234
1234
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Galerija
Galerija