ORL

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 11590

Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma i gašenjem Opšte bolnice „Žica“ Blažuj, te prelaskom opreme i jednog dijela kadra iz OB „Žica“ Blažuj u Opštu bolnicu Kasindo marta 1996 godine osniva se odjeljenje za ORL i CFH OB Kasindo. Njen osnivač je Prim. dr Milan Pejić (predratni direktor ORL Klinike UMC-Koševo, osnivač i direktor OB „ Žica“-Blažuj, 1992-1996) koji je tada bio jedini ORL specijalista na ovim prostorima.Tada je na odjeljenju radilo dvanaest medicinskih sestara od toga dvije više medicinske sestre, jedna instrumentarka, devet medicinskih sestara i anestetičar .Većina je prije rata radila na ORL klinici-Sarajevo tako da je u rad odjeljenja unesena tradicija i doktrina pomenutog odjeljenja. Prva intervencija u OET anesteziji je urađena 15.03.1996- vađenje stranog tijela jednjaka. U novembru 1997 na specijalizaciju iz ORL dolazi dr Svetlana Kovačević, a u april 1999 se pridružuje ORL specijalista dr Dragan Jovović. Audiološki kabinet opremljen je zahvaljujući donaciji Japanske vlade 1999 godine a završetkom subspecijalizacije audiologa dr Svetlane Kovačević 2005 god. stavlja se u punu funkciju. Danas na odjeljenju rade četiri doktora. Dva specijalista ORL i jedan subspecijalista audiolog te doktor na specijalizaciji ORL, tri više medicinske sestre, dvije instrumentarke, dvije audiološke sestre, šest medicinskih sestara .Odjeljenje je od 1997 god. uključeno u proces edukacije specijalizanata iz ORL tako da je do sada kroz ovaj proces prošlo tri specijalizanta sa uspješno položenim ispitom, a u toku je edukacija dva specijalizanta.

Odjeljenje za ORL i CFH KBS Kasindo se sastoji od:

I Polikliničko ambulantni blok

Ordinacija za konsultativno specijalističke preglede;
Kabinet za funkcionalno ispitivanje sluha i ravnoteže;
liminarna audiometrija
timpanometrija i kohleostapedijalni refleks
kalorijsko ispitivanje ravnoteže
rotatorno ispitivanje ravnoteže
otoakustičke emisije - OAE
auditivni evocirani potencijali moždanog stabla – AEPMS
nistagmografija

Sala za otomikroskopije;
Sala za endoskopski dijagnostiku;

II Odjeljenje za ORL i CFH

Sastoji se od četiri bolesničke sobe sa jedanaest kreveta od toga jedna soba za poluintenzivnu njegu.

III Operacioni blok

Sastoji iz jedne operacione sale u kojoj se danas uradi preko hiljadu operacija i intervencija godišnje.

Odjeljenje za ORL i CFH pruža specijalističko konsultativnu, bolničku i kliničko zdravstvenu zaštitu stanovništva Sarajevsko- Romanijske regije. Takođe je i referentna ustanova za pružanje usluga tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti ORL i CFH za istočni dio RS od Zvornika do Trebinja.

U operativnom i dijagnostičkom pogledu služba je osposobljena za tretman kompletnog sekundarnog i tercijarnog nivoa usluga iz oblasti ORL i CFH kao i dijagnostikom i hirurgijom štitne žlijezde. Izuzetak su jedino operacije kohlearnog implanta i hirurgija labirinta.

Hirurški zahvati:

Otohirurgija

Hirurško-rekonstruktivni zahvati na srednjem uhu .
Hirurgija upalnih oboljenja srednjeg uha sa komplikacijama.
Dekompresija n. facialica -traumatske i upalne prirode.
Operativno liječenje otoskleroze (stapedo i stapedektomija)
Operativno liječenje urođenih malformacij vanjskog uha i v.sl.kanala.
Paracenteza sa insercijom aeracionih cijevčica.

Hirurgija orofaringsa

Operacije benignih tumora orofaringsa
Operacije malignih tumora orofaringsa
Adenoidektomija
Tonzilektomija
Operacija rascjepa mekog, tvrdog i gornje usne
Faringoplastika operativno liječenje otvorene rinolalije
Hirurško liječenje ranule
Uvuloplastika
Hirurški tretman hrkanja
Trauma orofaringsa
Trauma donje vilice

Hirurgija nosa i sinusa

Septoplastika sa i bez mukotomije – donja nosna školjka
Sptorinoplastika
Operativno liječenje hoanalne atrezije
Estetska hirurgija nosa
Polipi nosa i sinusa
Operativno liječenje konhebuloze
Benigni i maligni tumori nosa i sinusa
Hirurgija viličnih sinusa
Hirurgija čeonih sinusa
Trauma nosa
Trauma frontoetmoidne regije
Trauma maksile i jagodične kosti

Hirurgija lairngsa

hipofaringo-laringomikroskopije
Dijagnostičko terapijska ezofagoskopija, uz ev. Bužiranje
Operacije benignih izraštaja na glasnicama
Parcijalna i radikalna hirurgija laringsa
Dijagnostičko-terapeutska traheo-bronhoskopija

Hirurgija vrata

Medijalne ciste vrata
Lateralne ciste vrata
Funkcionalna i radikalna disekcija vrata
Hirurgija žlijezda slinovnica
Hirurgija štitaste žlijezde (benigna i maligna oboljenja)
Benigni i maligni tumori mezodermalnog dijela vrata
Hirurgija tortikolisa

Plastična hirurgija

Korektivni zahvati uški
Korektivni zahvati nosa
Terapeutsko – rekonstruktivni zahvati kože lica i vrata

 

Povezani članci:

JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Galerija
Galerija
1234
1234